Bos días.
Para o voso coñecemento remítese no arquivo adxunto o anuncio publicado no BOP de Ourense núm. 279 do 04.12.2014, de convocatoria do proceso electoral para a elección da Xunta de Goberno do Colexio por finalización do mandato da actual.

Un saúdo.
A Xunta de Goberno en funcións

Anuncio BOP convocatoria proceso electoral (PDF)

 

 

Bo día.

Achégase enlace á unha nova lei publicada no BOE  de 17 de setembro.

A destacar:

-      Art 25. Reforma da Lei 30/1992. Notificación a través de publicación no BOE

-      Art 26. Modificación da Lei xeral tributaria, en materia de notificacións

-      Art 27. Modificación da Lei do catastro inmobiliario, en materia de notificacións

-      Art 28. Modificación do EBEP. Entre outras cuestións recóllese o 5º día de asuntos propios.

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf

Saúdos.

 

Informámosvos de que na Oficina Virtual de Entidades Locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas está aberta a plataforma para a remisión das LIÑAS FUNDAMENTAIS DOS ORZAMENTOS PARA O ANO 2015. A plataforma permanecerá aberta ata o 1 de outubro ás 18h.00.

 

Pola súa importancia, achégase no arquivo adxunto o acordo do Consello de Ministros do 27.06.2014 polo que se fixan os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de administracións públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2015-2017. Entres outras cuestións fixa a porcentaxe de incremento da regra de gasto no 1,3% para o exercicio 2015.

 Saúdos.

 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/lineasfundamentales/Login.aspx

 

Página 1 de 4