Bo día.

Achégase enlace á unha nova lei publicada no BOE  de 17 de setembro.

A destacar:

-      Art 25. Reforma da Lei 30/1992. Notificación a través de publicación no BOE

-      Art 26. Modificación da Lei xeral tributaria, en materia de notificacións

-      Art 27. Modificación da Lei do catastro inmobiliario, en materia de notificacións

-      Art 28. Modificación do EBEP. Entre outras cuestións recóllese o 5º día de asuntos propios.

 http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf

Saúdos.