O pasado 14 de agosto de 2018 asinouse o Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense por importe de 3.189,60 € para o financiamento dos gastos de funcionamento da organización colexial.