Asinado o convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense por importe de dous mil cento cincuenta e tres euros con vinte e seis céntimos (2.153,26 €) para o financiamento dos gastos de funcionamento da organización colexial durante o exercicio 2022.