Asinado o convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e o Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense por importe de dous mil cento corenta e cinco euros con noventa céntimos (2.145,90 €) para o financiamento dos gastos de funcionamento da organización colexial durante o exercicio 2021.