O pasado 7 de agosto de 2019 asinouse o Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense por importe de 3.649,96 € para o financiamento dos gastos de funcionamento de organización colexial.