O pasado 18 de novembro de 2020 asinouse o Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense por importe de 2.017,77 € para o financiamento dos gastos de funcionamento da organización colexial.